Warunki

1. Wprowadzenie

Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją Too Good To Go ApS, stanowiącą własność spółki Too Good To Go ApS, zarejestrowanej przez duński Urząd ds. Handlu (Danish Business Authority) pod numerem CVR-no. 37561304, Lindgreens Allé 9, 1. 2300 Kopenhaga S, Dania („TGTG” lub „Too Good To Go ApS”).

Misją, jaka przyświecała twórcom aplikacji Too Good To Go ApS, jest podnoszenie świadomości na temat problemu marnowania żywności poprzez umożliwienie odbioru nadwyżek produktów spożywczych przed zamknięciem przez placówki swojej działalności na dzień lub na noc („Koncepcja”).

Oferujemy użytkownikom końcowym („Klientom”) możliwość składania zamówień na nadwyżki produktów żywnościowych („Produkty”) w sklepach spożywczych, restauracjach, supermarketach, piekarniach, hotelach, stacjach paliw itp. („Placówki”), których listę zamieszczono na Platformie („Usługa”).

Umowa na dostarczenie i zakup Produktów zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Klientem a daną Placówką. TGTG nie jest stroną ww. umowy.

Niniejsze warunki („Warunki”) określone przez Too Good To Go ApS mają zastosowanie do każdej sprzedaży Produktów na rzecz Klienta, do jakiej dochodzi za pośrednictwem aplikacji TGTG („Platforma”).

TGTG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Platformy przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę oraz usuwać ewentualne awarie lub zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy w najkrótszym możliwym czasie.

Aby złożyć na Platformie zamówienie, Klient musi spełniać następujące warunki:

• być osobą fizyczną kupującą Produkty z przeznaczeniem na cele prywatne, tzn. na cele, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez daną osobę działalnością gospodarczą lub zawodową;

• mieć ukończone 18 lat i posiadać ważną kartę debetową, kartę kredytową lub inny środek płatniczy umożliwiający dokonywanie płatności na Platformie;

• zapoznać się z treścią niniejszych Warunków i je zaakceptować.

Ponadto Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez TGTG wszelkich umów zawartych pomiędzy Klientem a TGTG przez okres pięciu lat.

Klient wyraża również zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wiadomości tekstowych (SMS) w związku ze składanymi przez siebie zamówieniami, co ma zapewnić otrzymanie przez Klienta wszelkich istotnych powiadomień związanych z zamówieniem.

TGTG zastrzega sobie prawo do aktualizowania i modyfikowania treści Warunków. Zmiana Warunków nie będzie wpływać na prawa konsumentów nabyte na podstawie Warunków przed dokonaniem danej zmiany. W szczególności zamówienie złożone przez Klienta będzie podlegać Warunkom obowiązującym w chwili składania przez niego zamówienia (zob. pkt 4).

2. Dane kontaktowe TGTG i obsługa klienta:

Too Good To Go

ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa

[email protected]

3. Produkty

TGTG wyłącznie umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Placówką. TGTG nie ponosi odpowiedzialności za Produkty ani za realizację umowy zawartej pomiędzy Placówką a Klientem.

TGTG nie wytwarza, nie sprzedaje, nie nabywa, nie przechowuje, nie przygotowuje, nie produkuje, nie przetwarza, nie znakuje, nie pakuje, nie dostarcza ani nie ma do czynienia z Produktami w żaden inny sposób. TGTG nie odpowiada za wykonanie zobowiązań umownych przez Placówkę wobec Klienta ani za Produkty, w tym za ich wytwarzanie, sprzedaż, zakup, przechowywanie, przygotowanie, produkcję, przetwarzanie, znakowanie, dostawę, jakość, składniki, alergeny zawarte w Produktach lub ich obsługę, ani za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie powyższych czynności lub w innym zakresie.

Informacje na temat Produktów oraz opis Produktów Klient może znaleźć na Platformie.

Opisy te mają na celu przekazanie Klientowi niezbędnych informacji do oceny wybranych Produktów przed dokonaniem ich zakupu. Za przekazywanie informacji na temat Produktów oraz za zapewnienie, aby informacje te były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, odpowiadają Placówki. Wszelkie wątpliwości na temat zawartych w Produkcie alergenów, zawartości (składu) Produktu lub innych informacji dotyczących Produktu Klient powinien wyjaśniać kontaktując się z daną Placówką bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.

4. Zamawianie Produktów

Wykaz Placówek jest dostępny w aplikacji TGTG („aplikacja”). Jeżeli Klient zezwoli na użycie usług lokalizacji, wówczas aplikacja określi lokalizację Klienta i wyświetli listę znajdujących się w pobliżu Placówek. Po wybraniu Placówki i Produktu Klient będzie mieć możliwość złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku potwierdzenia zamówienia z obowiązkiem dokonania zapłaty. Przed kliknięciem lub wybraniem przycisku należy upewnić się, czy Placówka i Produkt zostały wybrane poprawnie, ponieważ w momencie kliknięcia przycisku TGTG rozpoczyna obsługę zamówienia i ewentualnych błędów nie można już skorygować.

Oferta Produktów przedstawiona na Platformie stanowi jedynie zaproszenie do złożenia zamówienia przez Klienta.

Po otrzymaniu zamówienia, TGTG rozpoczyna jego obsługę przesyłając je do właściwej Placówki. TGTG informuje Klienta o otrzymaniu i rozpoczęciu obsługi zamówienia. Zwracamy jednak uwagę, że znajdująca się na Platformie strona z potwierdzeniami informuje jedynie o tym, że zamówienie wpłynęło i rozpoczęła się jego obsługa, nie oznacza zaś, że zamówienie zostało przyjęte przez Placówkę. Umowa pomiędzy Klientem a Placówką nie zostanie zawarta, dopóki Klient nie otrzyma w aplikacji potwierdzenia, że zamówienie zostało przyjęte („Potwierdzenie Zamówienia”).

Placówka jest odpowiedzialna za dostępność Produktów. Należy mieć jednak świadomość, że ze względu na charakter Koncepcji, zamówione przez Klienta Produkty mogą zostać wyprzedane. W takim wypadku Placówka może odstąpić od zamówienia (tj. anulować zamówienie) złożone przez Klienta nie później niż na dwie godziny przed terminem odbioru. Jeżeli Placówka anuluje zamówienie, Klient otrzyma odpowiednią wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS (o ile dane kontaktowe podane przez Klienta są poprawne).

Z uwagi na to, że Produkty mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do spożycia, Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów zawartej na odległość z Placówką. Niezależnie od powyższego również Klient może odstąpić od zamówienia (tj. anulować zamówienie) nie później niż na trzy godziny przed terminem odbioru zamówionych Produktów.

5. Potwierdzenie Zamówienia i faktura

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Platformy. Oznacza to, że zamówienie zostało przyjęte (z zastrzeżeniem możliwości jego anulowania zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków). Klient powinien zachować Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera informacje dotyczące zamówienia złożonego przez Klienta, jego imię i nazwisko oraz adres, a także informacje dotyczące płatności, zamówionych Produktów, ceny, warunków rozliczenia, terminu odbioru i miejsca odbioru, a także link do Warunków zaakceptowanych przez Klienta.

Warunki będę dostępne w formie umożliwiającej Klientowi ich zapisanie i przeglądanie w toku zwykłych czynności.

6. Należność

Wszystkie ceny podawane są w walucie kraju, w którym zlokalizowana jest Placówka, i obejmują należy podatek VAT. Wszelkie opłaty z tytułu złożenia zamówienia i dokonania płatności są obliczane i wyświetlane w chwili składania zamówienia przez Klienta.

7. Dokonywanie płatności

Klient może dokonywać płatności kartą debetową lub kredytową albo wybrać inną metodę płatności dostępną w ramach Platformy.

W wypadku korzystania z karty kredytowej lub debetowej, Klient składając zamówienie wpisuje numer karty, datę jej ważności oraz kod zabezpieczający. TGTG poprosi w takim wypadku Klienta o wyrażenie zgody na zachowanie danych karty kredytowej na potrzeby przyszłych zakupów. Klient nie musi jednak udzielać TGTG takiej zgody. Klient może również w każdej chwili usunąć zapisane w ramach aplikacji dane dotyczące jego karty kredytowej. TGTG zachowa wyłącznie jednorazowy kod (tzw. token) niezbędny do obsługi płatności.

Informacje o dokonywanych płatnościach (dane karty kredytowej) są również gromadzone przez Dostawcę Usług Płatniczych, ponieważ są one niezbędne w celu należytego wykonania zawartej z Klientem umowy oraz zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy). Bez tych informacji Klient nie będzie w stanie korzystać z Platformy TGTG.

Przy składaniu zamówienia, wskazana przez Placówkę kwota należności za Produkty („Należność”) jest blokowana na koncie Klienta z uwzględnieniem wybranej metody płatności („Konto”). Konto Klienta jest obciążane kwotą Należności po odbiorze Produktów. Należność jest pobierana od Klienta przez TGTG w imieniu Placówki. TGTG może zmienić lub zmodyfikować tryb dokonywania płatności przez Klientów, jeżeli uzna to za zasadne. Zmiana trybu dokonywania płatności nie będzie naruszać praw konsumentów nabytych przez nich przed dokonaniem danej zmiany.

Platforma korzysta z usług Dostawców Usług Płatniczych spełniających normy obowiązujące w branży kart płatniczych (PCI). Płatności dokonywane za pośrednictwem Platformy kartą debetową lub kredytową są bezpieczne i uwierzytelnione przez wystawcę karty. Wszelkie płatności dokonywane są za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia internetowego.

W wypadku odrzucenia karty kredytowej lub metody płatności w trakcie składania zamówienia, Klient powinien sprawdzić, czy wprowadzone przez niego dane są poprawne.

W niektórych przypadkach, w wyniku odrzucenia karty kredytowej lub metody płatności wybranej przez Klienta, TGTG może otrzymać kod błędu. Kod błędu umożliwia ustalenie przyczyny odrzucenia karty lub metody płatności. TGTG może w takim wypadku poinformować Klienta za pośrednictwem aplikacji o przyczynie odrzucenia karty lub metody płatności w celu umożliwienia mu skorygowania błędu.

Jeżeli pomimo skorygowania błędu karta kredytowa jest nadal odrzucana, TGTG zaleca Klientowi kontakt ze swoim bankiem.

Zgodnie ze standardowymi procedurami bankowymi, po złożeniu przez Klienta zamówienia, które zostało opłacone kartą kredytową lub debetową, a płatność została autoryzowana, kwota zamówienia jest blokowana w pełnej wysokości przez bank lub wystawcę karty. Jeżeli zamówienie zostanie następnie anulowane przez Placówkę lub anulowane z innego powodu, bank lub wystawca karty nie przekazuje środków na opłacenie zamówienia do TGTG, lecz zwraca je Klientowi poprzez zwolnienie odpowiedniej kwoty i dodanie jej do dostępnego salda Klienta. Powyższa procedura może jednak trwać do 10 dni roboczych (a nawet dłużej, w zależności od banku lub wystawcy karty Klienta). TGTG informuje w tym kontekście, że nie jest uprawniona do zasięgania w banku lub u wystawcy karty Klienta szczegółowych informacji dotyczących rozliczenia płatności, a o udzielenie takich informacji Klient musi zwrócić się do banku lub wystawcy karty we własnym zakresie.

8. Odbiór

Klient zobowiązany jest odebrać Produkty zamówione za pośrednictwem Platformy we wskazanym miejscu odbioru. Klient zobowiązany jest ponadto do odbioru Produktów w terminie wyznaczonym przez Placówkę („termin odbioru”). Opis Placówki oraz szczegółowe informacje na temat miejsca i terminu odbioru Produktów zamieszczane są na Platformie oraz w Potwierdzeniu Zamówienia. Jeżeli Klient pojawi się w miejscu odbioru Produktów przed wskazanym terminem odbioru, powinien on poczekać na zewnątrz przez wzgląd na innych klientów Placówki. Jeżeli Klient pojawi się w miejscu odbioru Produktów po terminie odbioru, Placówka może być zamknięta. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów w terminie odbioru, a Placówka będzie zamknięta, TGTG będzie uprawniona w imieniu Placówki obciążyć Klienta kwotą Należności.

Klienci proszeni są o odnoszenie się z szacunkiem do gości oraz personelu Placówki. Zachowania Klienta naruszające zasady współżycia społecznego mogą skutkować nałożeniem na niego zakazu korzystania z Platformy oraz Placówki.

Odbierając Produkty Klient zobowiązany jest okazać pracownikowi Placówki Potwierdzenie Zamówienia w aplikacji TGTG. Pracownik „przesuwa” je następnie nad czytnikiem i wydaje zamówione Produkty. Klient jest odpowiedzialny za okazanie przy odbiorze Potwierdzenia Zamówienia. Zaleca się przy tym, aby Klient upewnił się, że przekazane mu Produkty i ich liczba są zgodne z zamówieniem.

TGTG nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez Placówkę zobowiązań dotyczących Produktów.

Ponadto TGTG nie ponosi odpowiedzialności za przypadki niezrealizowania lub nieprzestrzegania zasad dotyczących świadczenia Usługi, jeżeli są one spowodowane działaniem siły wyższej.

9. Anulowanie zamówienia

Z uwagi na to, że Produkty należą do kategorii produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, Klient nie może odstąpić od złożonego zamówienia (tj. anulować zamówienia) później niż na trzy godziny przed terminem odbioru ani też po terminie odbioru.

Klient może anulować zamówienie najpóźniej na trzy godziny przed rozpoczęciem terminu odbioru. Klient ma obowiązek poinformować TGTG o zamiarze skorzystania z prawa do anulowania zamówienia za pośrednictwem aplikacji lub poczty elektronicznej, korzystając z adresu poczty elektronicznej podanego w pkt 2. Jeżeli Klient zastosuje się do procedury opisanej powyżej, kwota Należności zostanie mu zwrócona przez TGTG.

Jeżeli jednak ww. termin trzech godzin nie zostanie dotrzymany, Klientowi nie będzie przysługiwać prawo do anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu kwoty Należności.

Ze względu na charakter Koncepcji, TGTG lub Placówka mogą anulować zamówienie najpóźniej na dwie godziny przed terminem odbioru, jeżeli Placówka nie dysponuje już nadwyżką produktów spożywczych. W takim wypadku Klient otrzyma zawiadomienie o anulowaniu zamówienia od TGTG lub Placówki za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości tekstowej, pod warunkiem że dane kontaktowe przekazane TGTG są poprawne. Klient nie zostanie wówczas obciążony przez TGTG żadnymi kosztami.

Celem opisanego powyżej prawa do anulowania zamówienia jest zapewnienie, aby wszelkie dostępne produkty spożywcze zostały wykorzystane i ograniczenie marnowania żywności.

10. Reklamacje

W chwili odbioru dostarczonych Produktów przez Klienta zaleca się sprawdzenie ich zawartości.

Jeżeli Klient nie jest zadowolony z Usługi lub Produktów, może złożyć do TGTG odpowiednią reklamację drogą mailową, ze wskazaniem numeru zamówienia, informacją o odnośnych Produktach oraz powodach niezadowolenia Klienta. Po otrzymaniu reklamacji, TGTG rozpatrzy ją wspólnie z Placówką, przekazując Klientowi stosowną odpowiedź w terminie 14 dni.

Informujemy, że Komisja Europejska prowadzi serwis internetowy umożliwiający skorzystanie z pozasądowych mechanizmów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Serwis ten, dostępny pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL, został uruchomiony na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

11. Opinie klientów

Wszelkie opinie przekazywane przez Klientów za pośrednictwem Platformy powinny w szczególności spełniać następujące warunki:

• nie mogą zawierać treści zniesławiających, obscenicznych ani obraźliwych;

• nie mogą promować przemocy ani dyskryminacji;

• nie mogą naruszać praw własności intelektualnej innej osoby fizycznej lub prawnej;

• nie mogą naruszać obowiązku prawnego względem osoby trzeciej (na przykład zobowiązania do zachowania poufności);

• nie mogą promować działalności niezgodnej z prawem ani naruszać prywatności innych osób;

• nie mogą być formułowane w sposób sprawiający wrażenie, że ich autorem jest TGTG; a także

• nie mogą być wykorzystywane w celu podszywania się pod inną osobę lub wprowadzania w błąd co do związków Klienta z inną osobą.

Powyższa lista warunków nie jest wyczerpująca. TGTG zastrzega sobie prawo (choć – z zastrzeżeniem wymogów wynikających z przepisów prawa – nie zobowiązuje się) do usuwania lub edytowania w dowolnym momencie jakichkolwiek opinii zamieszczonych, przesłanych lub przekazanych na Platformę, jeżeli uzna, że dana opinia narusza co najmniej jeden z wymienionych powyżej warunków, jej treść budzi w sposób obiektywny inne zastrzeżenia, może ona narazić TGTG lub jakiekolwiek osoby trzecie na dowolnego rodzaju szkodę bądź odpowiedzialność, lub też z innego obiektywnego powodu.

Opinie zamieszczane na Platformie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porad ze strony TGTG. Odzwierciedlają one jedynie zdanie Klientów, którzy składali zamówienie za pośrednictwem Platformy, lub innych osób trzecich, a wszelkie stwierdzenia, porady czy opinie przekazywane przez te osoby wyrażają wyłącznie ich prywatne poglądy. W związku z tym, w najszerszym zakresie dozwolonym prawem, TGTG zrzeka się odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób z tytułu opinii zamieszczanych na Platformie, w tym między innymi z tytułu błędów, treści zniesławiających, treści obscenicznych, informacji pominiętych czy przekłamań, z jakimi Klient może się zetknąć czytając takie opinie.

12. Zachowanie Klienta

Jeżeli Klient w jakikolwiek sposób obrazi lub znieważy pracowników lub innych klientów Placówki lub TGTG, dopuści się przestępstwa przeciwko Placówce lub TGTG lub popełni przestępstwo na terenie Placówki lub TGTG, naruszy zasady zachowania wprowadzone przez Placówkę lub TGTG, lub dopuści się podobnych zachowań, TGTG może – według własnego uznania – zablokować lub zawiesić możliwość korzystania przez danego Klienta z Platformy i Usługi.

13. Własność intelektualna

Klient może korzystać z Platformy a także drukować i pobierać zamieszczone na niej treści na swój własny, niekomercyjny użytek na następujących zasadach:

• Klient nie może korzystać z Platformy w sposób niewłaściwy (na przykład poprzez hakowanie lub scraping danych);

• o ile nie wskazano inaczej, prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Platformy i publikowanych na niej materiałów (w tym zdjęć i grafiki) należą do TGTG lub licencjodawców TGTG. Dzieła te chronione są prawem autorskim oraz postanowieniami odpowiednich traktatów na obszarze całego świata, a wszelkie prawa są zastrzeżone. Na potrzeby niniejszych Warunków, wykorzystywanie jakichkolwiek treści pobranych z Platformy w sposób inny niż zgodnie z niniejszym pkt 13 jest zabronione;

• Klient nie może dokonywać modyfikacji kopii jakichkolwiek materiałów pobranych lub wydrukowanych przez niego zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt 13, a także nie może wykorzystywać jakichkolwiek obrazów, fotografii bądź innych obiektów graficznych, czy też sekwencji wideo lub audio, w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu;

• Klient zapewni, aby TGTG była każdorazowo wskazana jako autor materiału pobranego z Platformy i aby każdorazowo zamieszczane były stosowne odniesienia do TGTG jako jego autora;

• Klient nie może wykorzystywać jakichkolwiek materiałów zamieszczanych na Platformie ani samej Platformy w celach komercyjnych bez uzyskania od TGTG stosownej licencji.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych postanowieniami niniejszego pkt 13, Platforma nie może być wykorzystywana, a żadna część Platformy nie może być powielana ani przechowywana na jakiejkolwiek innej platformie ani nie może być objęta żadnym publicznym czy też prywatnym systemem lub serwisem elektronicznego wyszukiwania i udostępniania danych, bez uprzedniej pisemnej zgody TGTG.

14. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki oraz wszelkie umowy zakupu Produktów zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszych Warunków lub w związku z nimi, jeżeli nie uda się ich rozwiązać w sposób polubowny, będą podlegały jurysdykcji sądów w Polsce.

15. Odstąpienie od umowy dotyczącej Usługi

W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze prawo do odstąpienia dotyczy umowy zawartej z TGTG, która odnosi się do Usługi (a nie do umowy zawartej z Placówką i dotyczącej Produktów). Zgodnie z informacjami wskazanymi w punkcie 4, z uwagi na to, że Produkty mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do spożycia, Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów zawartej na odległość z Placówką.

Klient, który jest konsumentem, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy dotyczącej Usługi bez podawania przyczyny. Okres, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy, wynosi 14 dni od dnia jej zawarcia. W celu skorzystania z tego prawa Klient musi poinformować TGTG o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie TGTG jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może w tym celu skorzystać z poniższego formularza, jednak nie jest to wymagane. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem ww. terminu do odstąpienia od umowy.

TGTG informuje jednocześnie, że rozpoczęcie przez TGTG świadczenia Usługi przed upływem okresu, w którym Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, nie pozbawia konsumenta prawa do odstąpienia od umowy bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz należy wypełnić i odesłać jedynie w wypadku, gdy Klient zamierza odstąpić od umowy)

Dot.: Imię i nazwisko oraz adres Klienta

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy na korzystanie z Usługi:

— zamówionej w dniu (*)/otrzymanej w dniu (*)

— imię i nazwisko Klienta/imiona i nazwiska Klientów

— adres Klienta/adresy Klientów

— data

— Podpis konsumenta/konsumentów (jedynie w wypadku gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

— Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Wersja z maja 2018 r.